MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ K 12. 4. 2021

 

dle Mimořádného opatření vlády České republiky, je od 12. 4. 2021 umožněno vzdělávání prezenční formou pro děti:

 

 • s povinnou předškolní docházkou
 • a s výjimkou vybraných profesí 

 

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,  školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola  dvouletá, nebo 
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
 5. příslušníci ozbrojených sil, 
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole při vstupu do MŠ v pondělí 12. 4. potvrzením zaměstnavatele!

 

ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Děti budou tvořit skupiny v počtu max. 15ti dětí!
 • Skupina dětí je neměnná, umožňuje-li to chod pracoviště.  
 • V době pobytu ve školce dítě nebude mít ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor).
 • Dítě je povinné si ihned při vstupu do třídy umýt ruce mýdlem či dezinfekcí.
 • Absence dítěte s povinnou předškolní docházkou musí být omluveno řádnou omluvenkou u paní učitelky, případně u paní ředitelky mateřské školy.
 • Docházku dítěte v týdnu od 12. 4. 2021 je nutné nahlásit emailem do pátku

9. 4. 2021 do 10 hod.

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ

 • Škola je povinna na základě opatření Ministerstva zdravotnictví 2x týdně (Pondělí, Čtvrtek) před zahájením výuky u dětí a zaměstnanců zrealizovat testování neinvazivními antigenními testy a to tzv. samoodběrem. U dětí bude probíhat ve spolupráci s rodiči a zaměstnancem školy.
 • V případě absenci dítěte bude test realizován v den příchodu do mateřské školy. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
 • Doprovod přichází s dítětem na testování s předstihem, je nutné dodržovat 2m rozestupy.
 • Dospělý i dítě má nasazenou ochranu dýchacích cest (dospělý respirátor, dítě jednorázovou roušku).
 • Před i po testování dodrží hygienické pokyny (dezinfekce rukou).
 • Doprovod s dítětem vyčká na výsledek testu (15min. od stěru) a poté dítě odchází samo do šatny MŠ, kde si ho přebírá pedagogický pracovník.
 • K testování může s dítětem přijít pouze jedna osoba.
 • POTVRZENÍ VÝSLEDKU TESTU – při pozitivním výsledku vám bude vystaveno potvrzení o výsledku antigenního preventivního testu automaticky. V případě potřeby potvrzení o negativním výsledku pro jiné účely, je nutné si vyžádat u zaměstnance školy, který dohlížel na testování.
 

Prodloužení uzavření MŠ:

MŠ jsou uzavřeny do 11. 4. 2021 na základě tohoto opatření
Nevylučuje to možnost, že MŠ budou uzavřeny i nadále. 
Oficiálně však k této chvíli platí, že MŠ budou uzavřeny do 11. 4. 2021.
 

 

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. března 2021 č. 300
o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně
krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.,ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.
 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) krizového zákona.
 
Vláda s účinností od 22. března 2021 od 00:00 hod.
mění dobu účinnosti:
1. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb.,
2. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb.,
tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.
 

Uzavření MŠ z důvodu usnesení vlády ČR

 
Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení
 
celý dokument k stažení: usneseni-vlady-cr.pdf (145,2 kB)
 
Žádost o ošetřovné (online formulář) na portálu ČSSZ:
 
 
 

 

Vítejte na stránkách Mateřské školy Hvězdlice

 • do jedné třídy jsou zařazeny děti různého věku, zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, s povinnou školní docházkou pro 5 leté děti v době od 8.00 – 12.00 hod, s možností využití individuálního vzdělávání na základě oznámení MŠ, s omezenou kapacitou 25 dětí na třídu
 • máme školní vzdělávací program s názvem "POZNÁVÁME SVĚT", vycházející z Rámcově vzdělávácího programu pro předškolní vzdělávání
 • ŠVP PV tvoří 3 integrované bloky, ve kterých praktikujeme metody prožitkového, kooperativního, sociálního a situačního učení
 • vzděláváme děti na principu aktivní volby jednotlivého dítěte, praktikovanou ve skupinové nabídce aktivit a činností
 • průběžně vyhodnocujeme všechny oblasti výchovy a vzdělávání dítěte, vedeme o tom záznam a výsledky konzultujeme s rodiči

Vize školy:

 • Chceme být respektovanou vzdělávací institucí, která bude profesoinálně a vstřícně poskytovat vysoce kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství a spolupráci mezi rodinou a mateřskou školou. 

Náš cíl:

 • Doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
 • Poskytujeme kvalitní předškolní vzdělávání založené na  komplexním a důsledně individuálním přístupu ke každému dítěti.
 • Vytvořit takové podmínky, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

Jak to u nás vypadá