Zápis do MŠ Hvězdlice 2022 / 2023

Stanovení podmínek pro podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hvězdlice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Jana Hrubá, po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, stanovuje následující upřesnění pro podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

Zápis do MŠ Hvězdlice se bude konat

v pátek 13. 05. 2022.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si mohou zákonní zástupci

  1. stáhnout a vytisknout sami z webových stránek naší školy,
  2. vyzvednout v MŠ - vytištěný formulář je umístěný v obálce na dveřích školy.

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte, potvrzenou lékařem + 

kopii Rodného listu dítěte

podává zákonný zástupce dítěte písemně:

  1. e-mailem na adresu – ms.hvezdlice@seznam.cz – do 15. 5. 2022
  2. osobně předá dne 13. 5. 2022 v době od 10 – 12 hod.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ, které se řídí kritérii, bude zákonným zástupcům oznámeno na webových stránkách školy do 31. 5. 2022.

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 2. června 2022 8:00 – 11:30 hodin.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 2 червня 2022 8:00 – 11:30 hodin.

 

       ------------------------------------------------------------------------------------------       

 VŠEOBECNÉ POKYNY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá dle novely zák. 561/2004 s platností od 1.9.2016 od 2. do 15. května, přesný termín je každoročně stanoven po dohodě se zřizovatelem.

Pokud to kapacita školy umožňuje, děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Pro přijímání dětí jsou stanovena jednotná kritéria, která jsou zveřejněna.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonného zástupce ředitelka mateřské školy.

Po ukončení zápisu budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách MŠ a v budově školy.

Rozhodnutí o výsledku v případě přijetí je rodičům oznámeno vyvěšením registračních čísel dětí přijatých ve vyhlášeném termínu, rozhodnutí o nepřijetí je doručováno do vlastních rukou.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Má-li dítě doporučen odklad školní docházky a základní škola o něm vydá rozhodnutí, je rodič povinen toto oznámit mateřské škole nejdéle do ukončení zápisu do mateřské školy pro následující školní rok, požaduje-li pokračování v předškolním vzdělávání.

O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálního pedagogického centra.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

Mateřská škola organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora.

 

Evidence dítěte Při žádosti o přijetí dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování potvrdí do Žádosti o přijetí dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. Informace je nutno aktualizovat. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.