Zápis do MŠ Hvězdlice 2024 / 2025

 

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

Ředitelka Mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská školy Hvězdlice, okres Vyškov, příspěvková organizace rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b, § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto

Dítě vedené pod registračním číslem se přijímá k předškolnímu vzdělávání s celodenní docházkou pro školní rok 2024/2025 do Mateřské školy Hvězdlice:

            01 / 2024 / 1117

            02 / 2024 / 1805

            03 / 2024 / 1730

            04 / 2024 / 1277

            05 / 2024 / 0608

            06 / 2024 / 1411

            07 / 2024 / 1493

            08 / 2024 / 1190       

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hvězdlice, okres Vyškov, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 27. 5. 2024 na webu školy a na veřejně přístupném místě v budově školy.                                                       

                                                                                                                                                                               Jana Hrubá, ředitelka MŠ Hvězdlice                                                    

       ------------------------------------------------------------------------------------------       

 VŠEOBECNÉ POKYNY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá dle novely zák. 561/2004 s platností od 1.9.2016 od 2. do 15. května, přesný termín je každoročně stanoven po dohodě se zřizovatelem.

Pokud to kapacita školy umožňuje, děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Pro přijímání dětí jsou stanovena jednotná kritéria, která jsou zveřejněna.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonného zástupce ředitelka mateřské školy.

Po ukončení zápisu budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webových stránkách MŠ a v budově školy.

Rozhodnutí o výsledku v případě přijetí je rodičům oznámeno vyvěšením registračních čísel dětí přijatých ve vyhlášeném termínu, rozhodnutí o nepřijetí je doručováno do vlastních rukou.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Má-li dítě doporučen odklad školní docházky a základní škola o něm vydá rozhodnutí, je rodič povinen toto oznámit mateřské škole nejdéle do ukončení zápisu do mateřské školy pro následující školní rok, požaduje-li pokračování v předškolním vzdělávání.

O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálního pedagogického centra.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

Mateřská škola organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora.

 

Evidence dítěte Při žádosti o přijetí dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování potvrdí do Žádosti o přijetí dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. Informace je nutno aktualizovat. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.